A múlt és a jelen

Iskolánk rövid története

Iskolánk múltja

Az iskolák államosítása előtt Ászáron felekezeti elemi iskolák működtek. Működésükről a század elejéről való anyakönyvek tanúskodnak.
A tanulók létszáma az egyes iskolákban a lakosság felekezetenkénti megoszlásával volt arányos. Legtöbb diák a római katolikus iskolába járt, a legkevesebb, pedig az evangélikusba.
1848 nyarán lépett életbe az iskolák államosításáról szóló törvény. Ennek értelmében minden településen megalakultak az állami általános iskolák, így Ászáron is. A szülők nagy része megértéssel fogadta az új helyzetet. Az ászári Általános Iskola első tantestületének hét tagja volt.
Az 1960/61-es tanévben épült fel az új iskola, de csak két tanteremmel, ami némileg enyhített az egyre növekvő létszámgondokon.
Az 1977/78-as tanévtől került a felső tagozat egy helyre, egy szolgálati lakásból alakítottak ki tantermet. Ugyanettől az évtől használta az iskola az MHSZ számára épült 150m2 alapterületű helyiséget tornateremnek.
Egészen a 2005/2006-os tanév végéig három épületben, - egymástól több száz méterre - nagyon nehéz körülmények között folyt az oktatás.
A 2005-ben Ászár Község Önkormányzata sikeresen pályázott címzett támogatásra, és így elkezdődhetett az új iskola építése. Az építkezést azonban több tényező is hátráltatta, így például a kedvezőtlen talajviszonyok, továbbá az Árpád-korból származó leletek is felszínre kerültek, ami miatt több hétig állt a munka.
Így nem készült el 2006 őszére, viszont a régi iskola épületét, amely a felső tagozatnak adott helyett, le kellett bontani, így a 2006/2007-es tanévet nagyon nehéz, mostoha körülmények között kezdtük meg. Az oktató-nevelő munka öt különböző helyen folyt, szükségtantermekben, egészen 2007 februárjáig.


Iskolánk jelene

2007. február 16-án kezdhettük meg munkánkat az új iskola falai között. Intézményünk, a Kistérségi Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda tagintézménye, hagyományos nyolc osztályos, önállóan gazdálkodó, kistérségi fenntartású iskola. Jelenleg 227 tanulónk van, de ez a szám évről évre emelkedik. Az oktatás 9 tanulócsoportban, 9 tanteremben és 5 szaktanteremben folyik. Minden osztály saját tanteremmel rendelkezik, emellett csoportfoglalkozásra számítástechnika, zene, rajz-technika, fejlesztő terem, tankonyha és természettudományi előadóterem biztosítja a szakirányú foglalkozásokat. Tanulóink felkészülését könyvtárunk is segíti, melynek állományát folyamatosan bővítjük. Intézményünk - a gyermekek, a falu és a közeli települések nagy örömére – egy jól felszerelt 1087m2 alapterületű sportcsarnokkal is rendelkezik. A zöld övezet és a szabadtéri sportpályák kialakítása folyamatban van.
Tantestületünk 23 pedagógusából 19 fő főállásban, további 4 fő pedig óraadóként látja el szakmai munkáját. A nevelők többnyire helyi lakosok, vagy a közeli településekről járnak be, így szolgálati lakásra jelenleg nincs igény.
2005 nyarán négy település – Ászár, Bársonyos, Kerékteleki, Császár – polgármesterei és jegyzői kistérségi társulást hoztak létre, így a 2005/2006-os tanévet Intézményi Társulási formában kezdtük, melynek pontos neve: Kistérségi Közös Fenntartású Általános Iskola. Négy intézmény képezi a tagintézményeit: az ászári Jászai Mari Általános Iskola, a bársonyosi és kerékteleki Gárdonyi Gáza Általános Iskola, valamint a Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola, mely továbbbővült az óvodák csatlakozásával.


Az iskolánkban folyó szakmai munka

Célunk az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások elsajátítása, emlékezet, figyelem fejlesztése, gondolkodási kultúra művelése, az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása, formálása.
Az általános oktató-nevelő munka mellett kiemelt szerepet kap a nyelvtanulás, az eredményes tanulás elsajátításához szükséges kulcskompetenciák fejlesztése, az egészség-és környezetvédelem, valamint a sport.

alsó tagozat
Iskolánk az első osztályban a gyermekek analitikus-szintetikus módszerrel sajátítják el az írást és olvasást. A módszer lényege, hogy elősegíti a helyesírási problémák mérséklődését, elkerülését.
Az első három évfolyamon iskolaotthonos rendszer működik, melynek nagy előnye, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével – a tanítási órák és a szabadidő arányos váltakozásával – tesszük érdekesebbé, kevésbé fárasztóvá a napot. Továbbá az a tény sem hanyagolható el, hogy a szülők folyamatos, három műszakos munkarendben dolgoznak, ezért egyre kevesebbet tudnak foglalkozni gyermekükkel, ebből kifolyólag még nagyobb szerepet kell felvállalnunk a gyermekek oktatásának, nevelésének területén. Az iskolaotthonos osztályokat két pedagógus tanítja.
A nyelvoktatás a második osztályban kezdődik, játékos nyelvi alapozó formában.
A szülők nyíltórákon ismerkedhetnek meg az iskolában folyó oktató-nevelő munkával. Iskolánkra jellemző a nyitottság. Tanítóink minden szeretetükkel és felkészültségükkel biztosítják az óvodából az iskolába való átmenet zökkenőmentessé tételét tanulóink számára.
A tanulási problémákkal, illetve zavarral küszködő gyermekek fejlesztését gyógypedagógusok végzi nagy szeretettel és szaktudással.
Az alsó tagozatos tanítók szakmai munkáját segíti és teszi színesebbé az alsó tagozatos munkaközösség, mely rendszeresen szervez nyílt napot, bemutató órákat és megbeszéléseket, továbbá vetélkedőkkel, versenyekkel teszik próbára diákjaink tudását.

felső tagozat
Oktató-nevelő munkánk eredményessége szempontjából döntő tényező a fegyelmezett munka és magatartás. Állandó feladatunk az alapműveltség biztosítása, a tanulók szóbeli és írásbeli kifejezőkészségének fejlesztése, olvasóvá nevelés, szórakozni, kikapcsolódni tudó ember nevelése, az önművelődéshez alapok nyújtása. Gondot fordítunk a gyengébb eredményt elért tanulók egyéni és csoportos korrepetálására, felzárkóztatására. Lehetőség van képességfejlesztő, tehetséggondozó szakkörök igénybevételére is.
Felső tagozaton biztosítjuk számítástechnikából és idegen nyelvből a csoportbontást, illetve, ha a tanulói létszám magas, akkor magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból.
A tanítási órák befejezése után 4-6. osztályos tanulóink részére biztosítjuk a napközis ellátást, a 7-8-os diákok részére pedig a tanulószobai foglalkozások megszervezésével segítjük a felkészülést.
Az oktató – nevelő munkát a szakmai munkaközösségek koordinálják, melyek a következők:
- természettudományi
- művészeti-sport
- idegen nyelvi
- társadalomtudományi
- alsó tagozatos
Számos tanulmányi versenyen vesznek részt tanulóink jó eredménnyel, és maguk a szakmai munkaközösségek is szerveznek több fordulós tanulmányi versenyeket, vetélkedőket a tagintézmények diákjai között.
A továbbtanulásra is nagy gondot fordítunk. A sikeres felvételi vizsgák érdekében a 8. osztályos tanulóink részére magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából felkészítő foglalkozásokat tartunk. Diákjaink nagy része középiskolákban folytatja tanulmányait, és az általános iskolai eredményeiket megtartják.
Egyéb lehetőségek:
- beszédhibák javítása, beszédfejlesztés
- könyvtárlátogatás
- hittanoktatás
- zene, szolfézs
- gyógytestnevelés
- tömegsport
- fociedzés
- kézműves foglalkozás
- énekkar
- különböző szakkörök
Iskolánkban Diákönkormányzat is működik, mely programjaival teszi színesebbé és tartalmasabbá a diákok életét.
Intézményünk 1992-ben felvette a híres színésznő, Jászai Mari nevét, aki itt született Ászáron. Szülőháza múzeumként, a Jászai utcában mind a mai napig megtekinthető. 1998-tól hagyománnyá vált, hogy minden év februárjában Jászai-napokat tartunk, melynek keretén belül diákjaink megcsillogtathatják tehetségüket, tudásukat.
A természet védelme melletti elkötelezettségen kívül, érdekes és hasznos szabadidős tevékenységet is kínálunk. (erdei iskola, nyári táborok, nemzetközi kapcsolatok építése, ápolása, pályázati lehetőségek, kirándulások)
Feladatunk a környezetkímélő életvezetésre való szocializáció. Olyan tudatformálás, amelynek eredménye egy belső késztetés a környezet és egészségvédelem felé. Szeretnénk elérni, hogy az itt tanuló és élő gyerekek, felnőttek természetes igénye legyen a tiszta és szép környezet, valamint a harmonikus, békés együttélés.

Ezt a rövidke bemutatót diákjaink készítették 2016 tavaszán!
 

<< Vissza

Készítette: ARX Biztonsági Bt., 2012.

 Belépés